IZA fonds wijkverpleging

Aanvraag - Voorwaarden

Aanvraagvoorwaarden

  • De 2e tranche van het IZA wijkfonds is opengesteld voor alle aanbieders die ZVW wijkverpleging aanbieden van 4 oktober t/m 8 november. Er is geen belemmering voor aanbieders die reeds een of meerdere projectaanvragen hebben ingediend voor de 1e tranche. Projecten die zijn afgekeurd in de 1e tranche, mogen opnieuw worden ingediend tijdens de 2e tranche indien de aanvraag is aangepast. Ook mogen aanbieders die reeds het maximaal aan te vragen bedrag (op basis van 5% norm of €500.000) uit de 1e tranche toegekend hebben gekregen, nieuwe projectaanvragen indienen voor de 2e tranche.
  • Het IZA-fonds Wijkverpleging betreft incidentele middelen en kan uitsluitend worden gebruikt voor eenmalige projecten of voor de opstart- en opschaalfase van initiatieven.
  • Geleverde zorg die wordt betaald op basis van declaraties voor de geleverde zorg komt niet in aanmerking voor financiering uit het IZA-fonds Wijkverpleging.
    • De projecten waarvoor een bijdrage wordt aangevraagd dienen uiterlijk 31 december 2024 te worden afgerond. Projecten die starten vanaf 2025 komen niet in aanmerking voor financiering vanuit het IZA-fonds Wijkverpleging. Indien financiering voor aangevraagde projecten vanaf 2025 gewenst is, dient de financiering middels andere wegen worden aangevraagd, dan wel tijdig met de verzekeraar(s) besproken worden of het project – bij het behalen van de doelstelling- voor structurele financiering in aanmerking komt.
  • Het is niet toegestaan dat zorgaanbieders voor dezelfde aanvraag via verschillende fondsen geld ontvangen.
  • Het wijkfonds richt zich op de Zvw wijkverpleging en er kunnen geen project(gelden) worden aangevraagd voor Wmo of Wlz zorg.

 

Eisen aan het aan te vragen subsidiebedrag

  • Zorgaanbieders mogen voorstellen indienen die maximaal 5% van hun omzet aan wijkverpleging in de Zvw bedragen. De maximaal aan te vragen subsidie bedraagt €500.000,- (incl. BTW) per zorgaanbieder. Het drempelbedrag bedraagt € 15.000,- per aanvraag (incl. BTW).  
  • Een zorgaanbieder mag meerdere projectaanvragen indienen zolang deze vallen binnen de ruimte van het maximaal aan te vragen bedrag per zorgorganisatie (Dit betekent dat het totale aanvraagbedrag van alle projecten gezamenlijk onder de grens van 5% van de omzet aan wijkverpleging blijft en het totaal van de aanvragen gezamenlijk maximaal € 500.000,- incl. BTW bedraagt)  
  • Zorgaanbieders kunnen in gezamenlijkheid een aanvraag indienen. Bij een gezamenlijke aanvraag dient elke aanbieder aan te geven welk budget van het eigen maximaal aan te vragen bedrag wordt ingezet voor de gezamenlijke aanvraag.