IZA fonds wijkverpleging

Beoordeling - Waarop wordt uw aanvraag beoordeeld?

Uitsluitingscriteria

Zorgaanbieders die voldoen aan één van de volgende criteria, zijn uitgesloten van een fondsaanvraag:

  • De zorgaanbieder is binnen de periode 2017-heden uitgesloten van een zorgovereenkomst vanwege verdenking van fraude of anderszins onrechtmatig handelen jegens een zorgverzekeraar.
  • De zorgaanbieder staat onder verscherpt toezicht van de IGJ, of er is sprake van een zwaardere bestuurlijke maatregel door de IGJ.

 

Beoordelingscriteria

Beoordeling van de aanvragen vindt plaats op basis van uniforme beoordelingscriteria. Hierbij geldt niet 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt'. Dit betekent dat wanneer het totaal van alle aanvragen het totaalbudget van 75 miljoen overschrijdt, het wel/niet toekennen van aanvragen plaatsvindt op basis van de kwaliteit en impact van de aanvraag en niet op basis van volgorde van indiening. Als na de beoordeling en toewijzing van de aanvragen blijkt dat er voldoende budget in het IZA-fonds Wijkverpleging resteert, wordt mogelijk een nieuwe periode voor aanvragen gecreëerd

De landelijke commissie of zorgverzekeraars beoordelen aanvragen op basis van uniforme beoordelingscriteria, ook wel minimumeisen genoemd.

Aanvragen moeten aan alle onderstaande minimumeisen voldoen:

  • De aanvraag past binnen de onderwerpen van het IZA-fonds Wijkverpleging
  • De aanvraag zorgt ervoor dat u als zorgaanbieder in staat wordt gesteld de IZA-doelstellingen te behalen
  • Het aanvraagbedrag bestaat uit incidentele middelen voor het uitvoeren van een project of voor de opstart- en opschaalfase van initiatieven (geen aanvraag van structurele middelen).
  • Het betreft geen aanvraag voor de financiering van geleverde zorg die wordt betaald op basis van declaraties voor de geleverde zorg.
  • De aanvraag heeft een gedegen aanpak, planning en uitwerking
  • De aanvraag gaat uit van redelijke en reële kosten.
  • De aanvraag is zodanig vormgegeven dat helder is welke resultaten of activiteiten vanuit de projectgelden bekostigd worden en wat de kosten per resultaat of activiteit zijn, zodat een relatief eenvoudig verantwoordingsproces en controle proces achteraf mogelijk is.
  • Aanvragen kunnen enkel ‘’volledig goed’’ of ‘’volledig afgekeurd’’ worden. Wij raden zorgaanbieders daarom aan om losse projecten ook als losse projectaanvragen in te dienen.

Daarnaast wordt een totaaloordeel gegeven op basis van de impact en kwaliteit van de aanvraag in relatie tot de hoogte van het aangevraagde bedrag.

Voorstellen die niet voldoen aan de inhoudelijke beoordelingscriteria en zijn afgewezen kunnen niet opnieuw in dezelfde aanvraagronde worden ingediend.

Verdeling fondsgelden

De fondsgelden worden verdeeld over kleine en grote zorgaanbieders met een vaste verdeling. Deze verdeling is gevisualiseerd in de onderstaande afbeelding. 

Indien overschrijding van het fonds plaatsvindt zal tijdens het bestuurlijk overleg worden afgestemd welke implicaties dit heeft voor positief beoordeelde projecten binnen de 2e tranche en de definitieve toekenning van gelden voor deze projecten. Het is belangrijk dat de bedoeling van het fonds in alle regio’s gelijkmatig gestimuleerd wordt.

Overschrijding van het fonds kan plaatsvinden op overschrijding van het fondsplafond; op budgetruimte opgesplitst voor grote aanbieders (omzet wijkverpleging > drie miljoen) en kleine aanbieders (omzet wijkverpleging < drie miljoen) en op de regionale verdeling van gelden over het land.