IZA fonds wijkverpleging

Helpdesk - Vraag en antwoord

Hier vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen. Staat uw vraag hier niet tussen, neem dan contact met ons op door rechtsboven op “Helpdesk” te klikken. 

Vragen over aanvraagprocedure

Alle zorgaanbieders mogen deelnemen aan de 2e tranche, dat betekent: 

  • Zorgaanbieders die reeds projecten hebben ingediend, dit nogmaals mogen voor de 2e tranche. 
  • Zorgaanbieders die reeds het maximaal aan te vragen bedrag hebben toegekend, mogen opnieuw aanvragen indienen voor de 2e tranche. 
  • Afgekeurde projecten mogen opnieuw ingediend worden voor de 2e tranche. 

Nee dit kan niet. 

Één van de eisen voor de aanvrager is dat deze een aanbieder is van wijkverpleging. Wij controleren dit via de AGB code. De zorgaanbieder kan wel een aanvraag indienen en de kosten besteden aan een derde partij, dit is geen belemmerende factor in de aanvraag. 

Nee, het is mogelijk aanvragen te doen voor projecten die duren tot 31 december 2024. 

Het project mag in 2023 en in 2024 starten.  

De eerste controle van de aanvragen behelst een check op minimumeisen. Bij overschrijding van het maximum per zorgaanbieder wordt de aanvraag die het laatst is ontvangen, en welke het maximum overschrijd, bij deze check afgewezen.

Bij een onvolledige aanvraag krijgt de zorgaanbieder tot en met 15 november de mogelijkheid om een volledige aanvraag in te dienen. Bij afwijzing in verband met het niet voldoen aan de minimumeisen is deze mogelijkheid er niet.  

Het is beiden mogelijk. Zowel een aanvraag voor de eigen organisatie is mogelijk, als in combinatie met een andere aanvraag op regioniveau met samenwerkingspartners. 

Combinatie van thema’s per aanvraag mogen worden ingediend. Bijvoorbeeld om de drempel van €15.000,- te behalen. Ons advies is om wel zo veel mogelijk per thema een andere aanvraag in te dienen, zodat de beoordelaar beter de congruentie van het thema met de activiteiten kan beoordelen. 

Nee, een zorgaanbieder kan ook projecten van meerdere zorgaanbieders wijkverpleging bij elkaar brengen om het drempelbedrag van 15.000,- te behalen. 

Nee, het gaat om zorgaanbieders die zijn uitgesloten van een zorgovereenkomst vanwege verdenking van fraude of anderszins onrechtmatig handelen jegens een zorgverzekeraar. 

Ja, pilots mogen ook worden opgegeven. 

Belangrijk is dat de zorgaanbieder een eigen AGB code heeft. Voor de omzet kan dan worden gekeken naar de inkomsten Zvw gemaakt door de zorgaanbieder met eigen AGB code. 

Nee, de aanvrager is zorgaanbieder van wijkverpleging 

Vragen over beoordelingsprocedure

Nee, alle aanvragen die ingediend worden tot en met 8 november worden gelijkwaardig beoordeeld en maken evenveel kans op toekenning. 

Nee, het aanpassen van een aanvraag na indiening is niet mogelijk. Enkel wanneer u van het IZA wijkfonds bericht krijgt dat de aanvraag incompleet is, heeft u de mogelijkheid wijzigingen door te voeren om de aanvraag aan te passen naar de volledigheidseisen.  

Deels, tot 8 november kan een onvolledige aanvraag opnieuw worden ingediend. De terugkoppeling van de aanvraag is bij onvolledigheid of het niet voldoen aan de minimumeisen direct na de eerste check, dus uiterlijk half november. Over een volledige aanvraag die aan de minimumeisen voldoet ontvangt de zorgaanbieder vanaf december definitief bericht over de toekenning.  

Nee, er is geen verschil qua beoordeling. Van het fonds is wel 15 miljoen gereserveerd voor kleine aanbieders (omzet tot 3 miljoen) en voor grote aanbieders (omzet vanaf 3 miljoen) is 60 miljoen gereserveerd. Voor de 2e tranche is nog ongeveer de helft van de fondsen beschikbaar.  

Indien overschrijding van het fonds plaats vindt op één of meer van de drie aspecten, zal op bestuurlijk niveau besloten worden welke effecten dit heeft op de toekenning van positief beoordeelde projecten.

De zorgaanbieder geeft zelf op voor welke zorgverzekeraar de aanvraag is. Het gaat hier om de regio waar het project wordt uitgevoerd. 

Nee, de aanvraag wordt volledig toegekend of niet. 

De zorgaanbieder wijkverpleging vraagt aan voor de eigen kosten. Bij meerdere zorgaanbieders wijkverpleging kan dit in dezelfde aanvraag. Het begrotingsformat biedt de mogelijkheid de kosten over meerdere zorgaanbieders te verdelen. De maximale hoogte van het budget, €500.000,-, geldt per aanbieder.  

De zorgaanbieder met de AGB code die werkzaam is in de wijkverpleging vraagt de subsidie aan en is juridisch dan de aanvrager. 

Nee, de inzet van veel ZZP-ers zegt wel wat over de hoogte van de kosten. De kosten zijn dan hoger dan normaal. Ook kan de inzet van zzp-ers effect hebben op de impact van de aanvraag.  

Deze situatie heeft effect op de totale score van de beoordeling. Waardoor gemiddeld de score lager uitvalt en dus uiteindelijk een risico ontstaat op niet toekenning van de aanvraag. 

Vragen over specifieke thema's

Nee, vergoeding van de opleidingskosten is enkel mogelijk voor BBL en HBO-V.

Het is niet mogelijk voor een project meerdere gelden of subsidies waaronder het IZA-wijkfonds te gebruiken. Thema H vormt hierop een uitzondering. De kosten van de extra – nieuw aan te nemen – leerlingen in 2024 minus de opbrengsten uit productieve uren én subsidies kunnen dan in het aanvraagformulier worden ingevuld. Let op: het is niet mogelijk om dubbel financiering aan te vragen voor dezelfde kosten.   

Nee, het mag ook gaan om interne trainingen. Wel vergroot het gebruik van erkende trainingen de impact van de aanvraag met een grotere kans op toekenning.

Bij innovatie is het mogelijk rekening te houden met een leercurve. De bijdrage aan het resultaat mag derhalve ook bestaan uit inzicht en getrokken lessen, dit hoeft net per se operationele impact te zijn op de wijkverpleging.

Ja, dit past binnen IZA-doelen.

Vragen over kosten, omzet en begroting

Het wijkfonds is bedoeld voor wijkverpleging. Het gaat hier om inzet van Zvw zorg. De totale omzet kan dus worden berekend met inkomsten uit de Zvw. Het gaat hier om de omzet van 2022. 

Nee, want het fonds heeft een maximum van 75 miljoen in de 1e tranche, nu nog de ongeveer de helft (2e tranche) en hierdoor is het niet mogelijk om voor elke zorgaanbieder 5% van de omzet wijkverpleging te reserveren.  

Alle kosten worden vergoed. Er is geen eigen bijdrage.

Een stapeling van gelden is niet mogelijk. De kosten voor projecten zijn onder meerdere IZA gelden te brengen. Het is aan de zorgaanbieder om te kiezen onder welke IZA gelden zij de kosten brengt. Ons advies is om te kiezen voor het wijkfonds, want het IZA-wijkfonds is snel beschikbaar. De toekenning is vanaf december bekend.  

Nee, 75 miljoen in de 1e tranche, waar nu nog in de 2e tranche de helft van over is, is het maximale bedrag. 

Onder materiele kosten kunnen ICT-kosten, de huur van locaties of de aanschaf trainingsmateriaal vallen. Voorwaarde is dat de besteding van materiele kosten bijdragen aan de IZA-doelen.

Voor het bereken van de personele kosten mag je de personele kosten opgeven welke je verwacht te besteden aan het project. Bij de beoordeling wordt gekeken of de hoogte van deze personele kosten passend zijn bij de functies. Bij de verantwoording is het nodig te het uurtarief te baseren op de kosten welke zijn gemaakt voor de betrokkenen. 

Bij de aanvraag van ICT kosten is het enkel nodig om de aanschafkosten op te geven (derhalve 100 % van de kosten van de aanschaf). Wel is het belangrijk te onderbouwen hoe deze ICT kosten bijdragen aan de IZA-doelen. 

Nee, het gaat om incidentele middelen. Dat gaat dus niet over overhead. Wel is het mogelijk de kosten voor projectmedewerkers aan te vragen die normaliter werkzaam zijn bij de overheaddiensten.

De kosten voor de inhuur van externen, zowel personele kosten als materiele kosten, vallen onder de aanvraagmogelijkheden. Wel is het belangrijk goed uit te leggen hoe deze gelden bijdragen aan de IZA-doelen. 

Nee, wel kan het impact hebben op de score met betrekking tot de begroting.  

Het is niet mogelijk voor een project meerdere gelden of subsidies waaronder het IZA-wijkfonds te gebruiken. Het is dus niet mogelijk subsidie vanuit het IZA-wijkfonds met andere gelden te stapelen. 

Vragen over verantwoording

Als de kosten in 2023 en in 2024 worden gebruikt, moeten de toegekende projectgelden en de gerealiseerde kosten voor de behaalde resultaten en/of de uitgevoerde activiteiten van het project separaat inzichtelijk gemaakt worden in de jaarrekening van 2023 en 2024. 

Overige vragen

Vragen zijn te stellen via de helpdesk. Deze levert echter geen inhoudelijk advies.  

Ja, maar het is voor de eigen risico van de zorgaanbieder wanneer er geen toekenning is van de aanvraag voor het project. 

Er is een second-opinion mogelijk bij de onafhankelijke beoordelingscommissie bij niet toekenning van de aanvraag door zorgverzekeraar.

Het subsidie uit het IZA fonds wordt niet door de overheid verstrekt en valt dus niet binnen het domein van de Algemene Wet Bestuursrecht.