IZA fonds wijkverpleging

Verantwoording - Aan welke verantwoordingseisen moet ik voldoen?

Verantwoording

In het aanvraagformulier wordt aan aanvragers verzocht om de projectresultaten weer te geven die met de aanvraag worden beoogd, alsmede de daarmee samenhangende activiteiten weer te geven om die resultaten te bereiken. 

Het heeft de voorkeur dat de inzet van de toegekende projectgelden leiden tot impact in de praktijk, en waar mogelijk tot meetbare projectresultaten. Deze beoogde projectresultaten worden daarom bij de aanvraag van de projectgelden uitgevraagd. Bijvoorbeeld het aantal extra leerlingen dat wordt opgeleid. Voor sommige projecten is het echter moeilijk om concrete praktijk impact te definiëren of achteraf meetbaar te maken, terwijl het wel van grote waarde kan zijn. Daarom dient in dit geval bij de aanvraag duidelijk vermeld te worden wat het beoogde ‘projectresultaat’ is en welke activiteiten of inspanningen worden uitgevoerd (bijvoorbeeld activiteiten als de inhuur van trainers of de aanschaf van ICT). Dit biedt de mogelijkheid om achteraf te beoordelen of gelden ook besteed zijn aan de voor het project verrichte activiteiten.

In de bestuursverklaring verantwoordt het bestuur zich over de behaalde resultaten en uitgevoerde activiteiten. Als resultaatverantwoording  niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat het een moeilijk te meten resultaat betreft zoals ‘werkplezier’, dan verantwoordt het bestuur zich in de bestuursverklaring over de uitgevoerde activiteiten en inspanningen. Indien de beoogde resultaten of activiteiten niet zijn behaald wordt dit toegelicht in de bestuursverklaring.

In de jaarrekening worden toegekende projectgelden en de gerealiseerde kosten voor de behaalde resultaten en/of de uitgevoerde activiteiten van het project separaat inzichtelijk gemaakt. Onderliggende documenten (facturen, presentielijsten etc.) kunnen ter controle steekproefsgewijs worden opgevraagd).

In het bestuursverslag/jaarverslag dat hoort bij de jaarrekening wordt in een korte passage omschreven met welk doel de projectgelden zijn aangevraagd en in welke mate de beoogde resultaten zijn behaald.

 

Verantwoordingstappen

De verantwoording kent verschillende stappen. Deze stappen zijn gevisualiseerd in de onderstaande afbeelding.