IZA fonds wijkverpleging

Verantwoording - Hoe ziet de overeenkomst eruit?

Modelovereenkomst

Na goedkeuring van uw projectaanvraag komt er een modelovereenkomst tot stand. Onderdelen van de modelovereenkomst zijn o.a.: 

  • dat bij onvoldoende inspanning om resultaten en/of uitgevoerde activiteiten te bereiken die vooraf in de projectaanvraag beschreven zijn, dan kunnen toegekende projectgelden (deels) worden teruggevorderd door ZN.
  • dat niet bestede projectgelden kunnen worden teruggevorderd door ZN
  • dat aanbieders zorgen voor een adequate documentatie en verantwoording m.b.t. de activiteiten waarvoor de projectgelden zijn aangevraagd
  • dat aanbieders (steekproefsgewijs) verplicht kunnen worden om onderliggende informatie bij de bestuursverklaring en jaarrekening te verschaffen. Dit heeft als doel de opgevoerde kosten, gerapporteerde activiteiten of behaalde resultaten te kunnen verifiëren.

U kunt hier een voorbeeld van de overeenkomst bekijken.